Obnova Arciděkanství
Kutná hora

Koncepce obnovy budovy arciděkanství vychází ze záměru biskupství Královehradeckého.

Rozsah

studie, DSP

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Stavební část

Murus – monumenta renovamus, s.r.o.,

Ing. Jan Vinař, Ing. Ivo Jirovský

 

Místo

Kutná hora

 

Rok zpracování

2007

Předpokládané investiční náklady

60 mil. Kč

 

Investor

Římskokatolická farnost Kutná Hora

Zastoupený

Mons. Vladimír Hronek

 

Stavebně historický průzkum

PHDr. Aleš Pospíšil

Stavebně technický průzkum a spolupráce

Ing. Jan Vinař

 

Zastavěná plocha stávající

646 m2

Podlahová plocha stávající

859,3 m2

Podlahová plocha navrhovaná

1 207 m2

Počet bytových jednotek

2

Objekt měl sloužit ke třem hlavním účelům:

  • 1NP k poloveřejnému provozu s nezbytným provozně-technickým zázemím – k přijímání návštěv arciděkana, zkouškám pěveckého sboru, jako expoziční a depozitní prostor se studovnou.
  • 2NP jako prostor pro jednání, správu a reprezentaci kolegiální kapituly jako knihovna duchovní literatury, prostor studijní a prostor ubytovací.
  • podkroví bude využito nově – k dočasnému ubytování

Vlastní provozně dispoziční řešení plně respektuje statut památkově chráněného objektu (viz. stanovisko NPÚ), stavebně historický a restaurátorský průzkum a výše uvedené požadavky na využití objektu. Zvláštní důraz je věnován bezbariérovému provozu v objektu. V návrhu jsou důsledně zachovány a repasovány všechny hodnotné stavebně historické prvky a konstrukce. Zvláštní důraz bude kladen na restaurování jak nástěnných maleb, tak i dalších hodnotných fragmentů stavby v interiéru i v exteriéru.